CỤ THỂ HÓA

Article ID 4

Tiến sĩ Stephen từng nói: “Nếu bạn gặp một người TK, tức là bạn chỉ gặp có một người TK”. Đó là vì mỗi người TK đều khác biệt nhau. Để can thiệp tốt nhất, chúng tôi không đánh đồng mục tiêu can thiệp, bài học, cách giảng dạy, cách can thiệp hành vi … cho tất cả được.

Chúng tôi kết hợp 3 mảng là Tính cách riêng biệt của từng học sinh, Phương pháp can thiệp, Kinh nghiệm của Chuyên gia & Giáo viên, và để đưa ra cách can thiệp tốt nhất cho cá nhân đó.