Article = 58  Nhận học sinh: 7g15 tới 8g sáng / Trả học sinh : 16g30 tới 17g

Nếu vì các lý do gì đó mà phụ huynh phải đưa/đón vào các giờ khác, xin liên lạc với cô Nguyệt để biết chi tiết.

Article = 59 Chúng tôi nhận mọi độ tuổi với các chương trình can thiệp và cơ sở vật chất khác nhau để phù hợp cho con/em quý phụ huynh. Can thiệp sớm thì thuận lợi hơn can thiệp muộn (thời gian vàng), nhưng không bao giờ có chuyện "trễ quá không can thiệp được nữa". 

Article = 60 Chúng tôi có 2 hệ thống camera khác nhau để phục vụ cho việc quan sát học sinh, huấn luyện giáo viên, cải thiện an ninh và giữ an toàn. Các camera này chỉ dành riêng cho chuyên gia.

Article = 61 Chúng tôi có các buổi họp để báo cáo kết quả học tập mỗi tam cá nguyệt (3 tháng). Ngoài ra, quý phụ huynh sẽ có diễn đàn bảo mật để trao đổi về ngôn ngữ, hành vi tại nhà... để chúng tôi có thể hỗ trợ thêm.