42 Lần đầu CCM gặp cộng đồng phụ huynh có con Tự kỷ tại Sài gòn và Hà nội. 

45 Nhóm phụ huynh tại Sài gòn (MK, KT) và Hà nội (3H, TĐHN) xin trợ giúp chuyên môn

43 Tổ chức các chuyến đi làm hội thảo, huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm

46 Sau một năm tìm kiếm và đàm phán, Trường Ban Mai đồng ý với các điều khoản về chuyên môn của CCM.

44 CCM test thẩm định cho trẻ TK tại Sài gòn và Hà nội, lên bài học can thiệp

47 Các mốc quan trọng đặt ra cho năm 2016