HUẤN LUYỆN GIÁO VIÊN

Chuyên gia CCM huấn luyện sinh viên, giáo viên ... (25)

Kiến thức chung sẽ tạo ra môi trường thúc đẩy các Trường học, Trung tâm phát triển nhà nghề, cạnh tranh để đưa ra dịch vụ can thiệp tốt nhất.