HUẤN LUYỆN #1

 

Chuyên gia thường xuyên huấn luyện giáo viên ... (23)

Hiệp hội giáo dục đặc biệt bắt buộc giáo viên, chuyên gia phải tu nghiệp hàng năm để tiếp thu kiến thức mới, giữ vững chất lượng can thiệp. Chúng tôi thực hiện việc huấn luyện này cho các giáo viên qua các buổi học trực tiếp với chuyên gia CCM khi họ có mặt tại Việt Nam, học trực tuyến và học qua phone conference vào cuối tuần.