HÒA NHẬP HỌC ĐƯỜNG

 

Đưa các học sinh vào môi trường giáo dục phổ thông ... (20)

Hòa nhập học đường là chương trinh phối hợp với Trường Mầm non để giáo viên có thể đi theo đánh giá, giúp đỡ và lên mục tiêu can thiệp cho học sinh ra ngoài học hòa nhập. Chúng tôi đã giúp các học sinh như Bùi Phi hòa nhập vào Trường Nam Sài gòn, Việt Nam, Kaden hòa nhập vào học khu Guam và Georgia, Hoa Kỳ, bạn Phin hòa nhập vào AIS học, bạn Ngọc Đạt đang hòa nhập v...v...