Nhân văn gì?

Nhân văn chuyên chú vào lợi ích, giá trị và phẩm cách của một cá nhân, tức là những người TK mà chúng tôi được hân hạnh giao phó để can thiệp. 

Nhân văn trong giáo dục đặc biệt vừa là niềm tin, vừa là triết lý dựa trên những yếu tố căn bản dưới đây:

1/ Sự an toàn, tiến bộ, phúc lợi và hạnh phúc của mỗi học sinh TK tại Trường mà giáo viên đang phục vụ, cộng lại sẽ là những tiêu chuẩn tối ưu, những hành động phải dựa vào đó mà xét đoán.

2/ Toàn bộ phẩm chất của học sinh TK ở mọi nơi, cùng với những đặc tính cá nhân của họ, phải được tôn trọng.

3/ Mỗi học sinh TK đều có khả năng học hỏi và phát triển. Cá tính, khó khăn, mạnh/yếu của mỗi học sinh TK phải có được cơ hội để bộc phát, hướng tới cuộc sống tự lập.

4/ Xã hội càng phát triển thì phải càng bảo đảm được nhân phẩm, tôn trọng cố gắng hòa nhập cộng đồng tự do của mỗi cá nhân TK.

5/ Giáo dục là phương pháp chủ đạo để thực hiện các việc trên cho học sinh TK.

Chúng tôi dùng các phương pháp khoa học định lượng để can thiệp, chỉ sử dụng các phương pháp dựa trên chứng cớ khoa học. Chúng tôi đặt lợi ích của người TK trên hết, sau đó là chuyên gia, giáo viên và phụ huynh. Kết hợp khoa học, kinh nghiệm với đạo đức nghề nghiệp và văn hóa làm việc nhà nghề, chúng tôi muốn mang lại dịch vụ giáo dục đặc biệt tối nhất trong khu vực cho quý phụ huynh. Sự tiến bộ, hạnh phúc và phúc lợi của người TK là kim chỉ nam cho chúng tôi hành động. Chúng tôi tin rằng mọi người TK đều có khả năng học hỏi, phát triển, và đặc tính cá nhân của họ phải được tôn trọng.